TOUR 3N2Đ HÀ KHẨU: Lào Cai – Hà Khẩu – Kiến Thủy -Di Lặc – Lô Tây – Mông Tự – Hà Khẩu – Lào Cai( THỨ 5)

3,680,000